TRESTNÉ  PRÁVO

 • obhajoba obvineného a obžalovaného v trestom konaní
 • žiadosť o podmienečné prepustenie odsúdeného, žiadosť o milosť, žiadosť o zahladenie odsúdenia, žiadosť o rozhodnutie o osvedčení
 • vypracovanie a podanie trestného oznámenia,
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní, uplatnenie náhrady škody ( v adhéznom konaní)
 • právne konzultácie a poradenstvo
 • účasť na vyšetrovacích úkonoch v prípravnom konaní, spisovanie návrhov, sťažností, právne poradenstvo, obhajoby a vykonávanie úkonov v konaní pred súdom 
 • trestná zodpovednosť právnických osôb, zastupovanie obchodných  spoločností a iných právnických osôb v trestnom konaní
 • právne poradenstvo, vypracovávanie písomných podaní, trestných oznámení, spisovanie sťažností, opravných prostriedkov, žiadostí, vyjadrení, návrhov
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní a uplatňovanie nárokov na náhradu škody v trestnom konaní
 • zastupovanie obvinených v konaní o priestupkoch pred príslušným okresným úradom
 • právne poradenstvo pre právnické osoby ako implementovať preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku  trestnej zodpovednosti, či už za konanie štatutárnych orgánov alebo zamestnancov