POZEMKOVÉ PRÁVO/ Nehnuteľnosti

 • komplexné právne po poradenstvo v oblasti kúpy/predaja/darovania nehnuteľností
 • spisovanie a vypracovanie  zmlúv o prevode nehnuteľností ( kúpa, predaj, zámena, darovanie)
 • spisovanie nájomných a podnájomných zmlúv (  byty, nebytové priestory, krátkodobý nájom bytu)
 • usporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam ( zrušenie podielového spoluvlastníctva aj v prípade, ak spoluvlastníkom je nezistený vlastník, ktorého zastupuje Slovenský pozemkový fond, nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním, dedičské konania
 • zastupovanie v konaniach o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ( príslušný okresný úrad, odbor katstra nehnuteľností)
 • zastupovanie v katastrálnych konaniach o oprave chýb katastrálneho operátu
 • právna analýza nadobudnutia vlastníctva nehnuteľností
 • poradenstvo v súvislosti s územným a stavebným konaním  
 • poradenstvo v súvislosti s ochranou životného prostredia
 • zastupovanie v stavebnom alebo územnom konaní,
 • zastupovanie v konaniach pri dražbách nehnuteľností,
 • spisovanie záložných zmlúv, zmlúv o zriadení vecných bremien a predkupných práv,
 • zastupovanie v katastrálnom konaní,
 • vyporiadnie podielového alebo bezpodielového spoluvlastníctva,
 • vrátenie daru (právna analýza dôvodnosti žiadať vrátenie daru,  zastupovanie v súdnom konaní)
 • kompletný právny servis v oblasti nehnuteľností