Špecializovaný odbor : POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVÁ, URBÁRE

( zák. č. 97/2003 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov)

  • zakladanie pozemkových spoločenstiev a ich zmeny ( zmluvy o založení, stanovy )
  • členstvo v pozemkových spoločenstvách, práva a povinnosti členov
  • hospodárenie s majetkom členov pozemkových spoločenstiev, spisovanie zmlúv a právnych dokumentov
  • zrušenie, zánik a premena spoločenstva