PRACOVNÉ PRÁVO

 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vznikajúcich medzi zamestnávateľom a zamestnancom
 • príprava zmlúv a listín podľa Zákonníka práce (pracovné zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti, manažérske zmluvy, kolektívne zmluvy atď.)
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní pred súdmi a štátnymi orgánmi
 • uplatňovanie nárokov zamestnancov z  pracovného pomeru
 • uplatňovanie nárokov zamestnávateľa voči zamestnancovi
 • právna pomoc zamestnávateľovi pri hromadnom prepúšťaní
 • zastupovanie pred súdom v pracovnoprávnych sporoch (neplatnosť skončenia pracovného pomeru, náhrada škody a pod.)
 • zamestnávanie osôb so zdravotným postihom, poradenstvo vo veci zriadenia chráneného pracoviska alebo chránenej dielne
 • príprava pracovnoprávnych a súvisiacich zmlúv pre zamestnancov
 • príprava pracovných poriadkov a iných interných predpisov zamestnávateľa
 • právne poradenstvo pri skončení pracovného a obdobného pomeru
 • právne poradenstvo v oblasti uplatňovania a dodržiavania princípu rovnosti a rovnakého zaobchádzania ( ochrana proti bosiingu a mobingu)