OBČIANSKE PRÁVO

 • zastupovanie vo všetkých  druhoch konaní podľa občianskeho práva
 • spisovanie návrhov, žalôb a iných podaní
 • zastupovanie v dedičskom konaní
 • ochrana osobnostných práv klienta,  náhrada nemajetkovej ujmy
 • ochrana vlastníckeho práva
 • zakladanie občianskych združení a ich zmeny
 • ústavná sťažnosť – prieťahy v súdnom konaní,
 •  uplatnenie nároku a zastupovanie v konaní o náhradu škody spôsobenej orgánom štátnej správy podľa zákona č. 514/2003 Z. z.  o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
 • susedské spory
 • ochrana spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka  a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
 • uplatnenie nároku a vymáhanie pohľadávok, nesplatených pôžičiek, nezaplatených nárokov zo zmlúv a súdnych rozhodnutí
 • vrátenie daru
 • zastupovanie v konaniach o náhradu škody na zdraví