POHĽADÁVKY   ( občanov, podnikateľov, právnických osôb)

  • právna analýza oprávnenosti a vymožiteľnosti Vašej pohľadávky
  • pred žalobná výzva na zaplatenie pohľadávky spísaná advokátom s upozornením na následky nezaplatenia a výšku súdnych trov v prípade uplatnenia nároku v súdnom konaní  ( 50% úspech vymáhania mimo súdnou  cestou )
  • rokovania s dlžníkom o zaplatení dlhu v splátkach, uznanie dlhu
  • súdne vymáhanie  pohľadávok  v skrátenom súdnom konaní ( upomínacie konanie)
  • exekučné vymáhanie pohľadávky na základe právoplatného súdneho rozhodnutia v spolupráci s exekútormi