JUDr. Anna Kecerová Veselá

JUDr. Anna Kecerová Veselá vykonávam advokáciu od roku 1992, kedy bom bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 1964. S účinnosťou od 01. januára 2022 zmenila spôsob výkonu advokácie tak, že  advokáciu vykonáva  v mene a na účet spoločnosti: Advokátska kancelária JUDr. Anna Kecerová Veselá, s. r. o., IČO 54 276 411, so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec,  ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro. vl. č. 786913/L, ako advokát a konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným podľa § 12 ods.1 písm. e), v spojení s ustanovením § 15 zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov ( reg. číslo advokátka : 1964).

Klientmi sú  právnické osoby, právnické osoby na úseku verejnej správy vrátane samosprávy, občianske združenia, ale tiež fyzické osoby pri uplatňovaní a ochrane svojich práv a oprávnených záujmov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie.

Pri výkone advokácie využívam elektronické služby a zaručený elektronický podpis (ZEP), čím sa poskytované právne služby pre klientov výrazne zefektívňujú nielen po finančnej, ale aj časovej stránke.

Spolupracujem s externými špecialistami v iných odvetviach, ktoré s právnymi  službami úzko súvisia, najmä s audítormi, daňovými poradcami, notármi, exekútormi, znalcami, prekladateľmi a pod.