JUDr. Anna Kecerová Veselá

Advokátka JUDr. Anna Kecerová Veselá  pôsobí na trhu právnych služieb od roku 1986. V júni 1992 založila  a prevádzkuje vlastnú advokátsku kanceláriu a od uvedeného obdobia kancelária patrí medzi stabilné advokátske kancelárie so širokospektrálnou právnou pôsobnosťou a bohatými skúsenosťami z praxe v rôznych odvetviach práva. Advokátka poskytuje právne služby  slovenským aj zahraničným klientom, zaoberá sa riešením širokého spektra právnych problémov od každodenných bežných záležitostí až po špecifické a rozsiahle projekty so špecializovaným zameraním, najmä v oblastiach obchodného  práva, práva nehnuteľností, pozemkového práva, dedičského práva, občianskeho a rodinného práva, zmluvného práva,  zdravotníckeho práva, verejného práva  (územná samospráva, správa obce a jej majetku, hospodárenie obce, správa miestnych daní a poplatkov, stavebné konanie),  trestného práva.

Klientmi sú  právnické osoby, právnické osoby na úseku verejnej správy vrátane samosprávy, občianske združenia, ale tiež fyzické osoby pri uplatňovaní a ochrane svojich práv a oprávnených záujmov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie.


Pri výkone advokácie využívam elektronické služby a zaručený elektronický podpis (ZEP), čím sa poskytované právne služby pre klientov výrazne zefektívňujú nielen po finančnej, ale aj časovej stránke.

Spolupracujem s externými špecialistami v iných odvetviach, ktoré s právnymi  službami úzko súvisia, najmä s audítormi, daňovými poradcami, notármi, exekútormi, znalcami, prekladateľmi a pod.