OBCHODNÉ PRÁVO

„Officehousing“ – zriadenie a vedenie sídla Vašej obchodnej spoločnosti

 • zriadenie registračného sídla spoločnosti a služby nepretržitého prijímania a preberania poštových zásielok pre spoločnosť zamestnancom advokátskej kancelárie a ich odovzdanie spoločnosti
 • zakladanie obchodných spoločností (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, jednoduchá akciová spoločnosť, družstvo, verejná obchodná spoločnosť,  komanditná spoločnosť) vybavenie živnostenského listu a pod.
 • zmeny právnych pomerov v spoločnostiach a zápis zmien do obchodného registra
  ( najmä zmena sídla, predmetu podnikania, konateľa, zvýšenie a zníženie základného imania spoločnosti, zmena v osobách spoločníkov a akcionárov)
 • poradenstvo a príprava valných zhromaždení,  
 • prevody obchodných podielov v SRO,  nákup a predaj akcií v AS
 • zmena právnej formy  spoločnosti ( zmena SRO na akciovú spoločnosť a pod. )
 • Zlúčenie, rozdelenie, splynutie spoločností  v spolupráci s audítorom a špecializo-vaným ekonomickým poradcom 
 • obchodné spory,  mimosúdne dohody, zastupovanie v súdnom konaní
 • spisovanie návrhov na začatie konkurzného konania
 • prihlasovanie pohľadávok do konkurzu a reštrukturalizácie
 • ZRUŠENIE spoločnosti súdom, podávanie podnetu na začatie konania o zrušení spoločnosti súdom, likvidácia spoločností, výmaz z obchodného registra
 • Spisovanie a právna analýza všetkých druhov obchodných zmlúv 
 • Uplatňovanie nárokov z uzavretých zmlúv, zrušenie zmluvných vzťahov (  odstúpenie od zmluvy, vypovedanie zmlúv)
 • Uplatňovanie náhrady škody
 • Ochrana obchodného mena a obchodného tajomstva
 • Právny audit spoločnosti
 • likvidácia spoločnosti
 • zastupovanie vo veciach spracovaných spoločnosťou Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (knihovanie akcií, vedenie zoznamu akcionárov, listinné akcie, prevody akcií, zápisy zmien do zoznamu akcionárov )
 • zastupovanie v súdnych sporoch
 • Komplexné právne služby a právne poradenstvo v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností
 • Právne poradenstvo pri rokovaniach a uzatváraní zmlúv