SAMOSPRÁVA MIEST A OBCÍ

 • právne konzultácie a poradenstvo upravených zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a súvisiacich predpisov
 • majetok obce – prevody majetku miest a obcí
 • pôsobnosť  obecného zastupiteľstva a starostu obce, spory o právomoc
 • všeobecné záväzné nariadenia obcí – spracovanie návrhov
 • vybavovanie  sťažností a  podnetov  – právna analýza a poradenstvo
 • vymáhanie nedoplatkov miestnych daní a poplatkov
 • komplexné právne služby pre mestá a obce ( zákon o majetku obcí, zákon o obecnom zriadení, odmeňovanie zamestnancov vo verejnej správe,
 • zastupovanie miest a obcí v správnych a súdnych konaniach
 • majetkovo právne usporiadanie vlastníctva obecného a mestského majetku
 • právne poradenstvo pri príprave uznesení obecného / mestského zastupiteľstva
 • právne poradenstvo pri vypracovaní interných dokumentov
 • poradenstvo vo veciach územného a stavebného konania
 • právna pomoc pri riešení sťažností  a susedských sporov
 • právne poradenstvo vo veci rozhodovania obce o odstránení zásahov do pokojného stavu a obnovení predošlého stavu ( § 5 Občianskeho zákonníka)
 • spisovanie zmlúv, podaní na súdy
 • exekučné vymáhanie pohľadávok obce/mesta
 • ochrana verejného poriadku